Exploring Top-Quality Taxidermy Mounts for Sale and Their Stunning Displays

Embarking on a journey through the world of taxidermy, we unveil a selection of top-quality mounts available for sale, each accompanied by unique displays that elevate their visual impact. From majestic animals to exquisite craftsmanship, these mounts are more than mere decorations—they are captivating pieces of art.

1. White Peacock Life-Size Taxidermy Bird Mount:

 • Display: Perched on a driftwood branch affixed to a wall plaque.
 • Description: Featuring snow-white plumage, this mount is a World Class™ specimen. Its display on a wall plaque enhances the regal presence of this stunning bird.

2. Polar Bear Taxidermy Rug Mount:

 • Display: Open-mouthed, professionally tanned hide on a corduroy backing.
 • Description: This pre-1972 Polar Bear rug is a rarity, legally obtained. Its display on the floor, accented with black felt border trim, showcases masterful craftsmanship and attention to detail.

3. African Lord Derby Eland Shoulder Taxidermy Mount:

 • Display: Upright position looking to the viewer’s right.
 • Description: A Silver Medal achiever with a Safari Club International score of 121 4/8″, this Lord Derby Eland stands regally. Its display ensures a captivating presence in any room.

4. Cinnamon Phase Black Bear Life-Size Taxidermy Mount:

 • Display: Walking on a custom wood base with faux rock and vegetation accents.
 • Description: A real beast with a Star™ designation, this Cinnamon Phase Black Bear’s display captures its unique coloration and impressive size.

5. Desert Bighorn Ram Pedestal Taxidermy Mount:

 • Display: Affixed to a custom realistic faux rock habitat base and dark walnut pedestal.
 • Description: This captivating mount, exceeding Boone and Crockett and Safari Club International scores, takes center stage with its striking display and realistic habitat base.

6. Rocky Mountain Cow Elk Taxidermy Life-Size Mount:

 • Display: Walking on a faux habitat base.
 • Description: Ideal for floor placement, this Cow Elk mount boasts exceptional craftsmanship and is complemented by a faux habitat base, perfect for pairing with a Bull Elk.

7. Spanish Ibex Taxidermy Mounts (Beceite and Gredos):

 • Display: Standing stationary and climbing a rock.
 • Description: Exceeding Safari Club International Gold Medal requirements, these Ibex mounts offer versatility in display, suitable for floor, mezzanine, entryway, or museum settings.

8. Striped Marlin Taxidermy Fish Mount:

 • Display: Facing the viewer’s left side.
 • Description: Measuring 99 inches in total length, this Striped Marlin’s impressive display captures the beauty of this marine giant, making it an exceptional centerpiece.

As you explore this curated collection, the synergy between top-quality taxidermy mounts and their thoughtfully designed displays becomes evident. Each piece tells a story of artistry, conservation, and the awe-inspiring beauty of the animal kingdom. Whether showcased on walls, floors, or pedestals, these mounts transcend mere decoration, inviting admiration for the skill and dedication invested in their creation.

One thought on “Exploring Top-Quality Taxidermy Mounts for Sale and Their Stunning Displays

 1. milkyway says:

  Các sòng bạc trực tuyến đã trở nên thịnh hành tại Việt Nam,
  mang đến những trải nghiệm tiện lợi và thú vị mà
  chỉ có các địa điểm vật lý của chúng. Nhiều người bị cuốn hút bởi sự
  đa dạng của trò chơi có sẵn, từ những chiếc máy slot cổ
  điển đến các trò chơi với người chia bài trực
  tiếp tái hiện không khí như đang ở trong một sòng bạc thực sự.

  Khả năng tiếp cận khi chơi từ thiết bị
  di động hay máy tính giúp những người yêu thích game có thể thưởng thức trò chơi
  yêu thích của họ bất cứ lúc nào.

  Hơn nữa, khi thảo luận về các sòng bạc online tại Việt Nam,
  điều cần phải nhấn mạnh đến là khuôn khổ pháp lý khá phức
  tạp, và việc cá cược thông qua nền tảng quốc
  tế là cách phổ biến đối với các gamer Việt Nam.

  Người chơi muốn thử sức với các hình thức
  cá cược online cần nghiên cứu về độ tin cậy và tình
  trạng pháp lý của các trang web mà họ chọn sử dụng, cũng
  như phải hiểu rõ về các rủi ro và thực
  hành cá cược có trách nhiệm.

  Những ai quainteressted khám phá hình thức giải trí này được khuyến nghị luôn luôn cập
  nhật thông tin về các chính sách và đảm bảo rằng họ đang tham gia trong một môi trường chơi game đáng tin cậy và công
  bằng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from globaltaxidermymounts

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading